Bản tin OMCC
TÔNG SẮC TÔN CỬ THÁNH PHAOLÔ LÀM QUAN THẦY PT CURSILLO
(Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI - ngày 14/12/1963)
http://cursillovn.net/TY/OMCC/TongSac-HuanTuDTC/TongSacTonCuThanhPhaolo-QuanThayPTCursillo.pdf
(Trích Bản tin Ultreya PT Cursillo XL - số 24-T.01.2016)

HUẤN TỪ ĐỨC GIÁO HOÀNG GỬI PT CURSILLO
- Chân Phước GH Phaolô VI - Đại Hội Ultreya TG lần I, năm 1966 tại Roma
- Chân Phước GH Phaolô VI - Đại Hội Ultreya TG lần II, năm 1970 tại Mexico
- Thánh GH Gioan Phaolô II - Đại Hội Ultreya TG lần III, năm 2000 tại Roma
- Đức Nguyên GH Benedict XVI - Đại Hội Ultreya TG lần IV, năm 2009 tại USA
- Đức GH Phanxico - Đại Hội Ultreya Âu Châu lần III, năm 2015 tại Roma
http://cursillovn.net/TY/OMCC/TongSac-HuanTuDTC/HuanTuDGHGuiPTCursillo-PTXL_T.09.2015.pdf
(Trích Lược sử PT Cursillo XL - T.09.2015)
BẢN TIN HÀNG THÁNG
- Bản tin T.05/2016: 
- Bản tin T.04/2016:
- Bản tin T.03/2016:
- Bản tin T.02/2016:
2015
- Bản tin T.01/2015:
- Bản tin T.02/2015:
- Bản tin T.03/2015:
- Bản tin T.04/2015:
- Bản tin T.05/2015:
- Bản tin T.06/2015:
- Bản tin T.07/2015:
- Bản tin T.08/2015:
- Bản tin T.09/2015:
- Bản tin T.10/2015:
- Bản tin T.11/2015:
- Bản tin T.12/2015:
2014
- Bản tin T.11 & T.12/ 2014:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét